Apostolic Journey to Georgia and Azerbaijan

30 September - 2 Oktober 2016