Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

14 marca 2018 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

[Drodzy bracia i siostry, Obrzędy Komunii, stanowiące istotną część Mszy św., o których mowa w dzisiejszej katechezie, rozpoczyna modlitwa Ojcze nasz. Jest to modlitwa dzieci Bożych. Ukształtowani nauczaniem Pana Jezusa, ośmielamy się zwrócić do Boga nazywając Go Ojcem, ponieważ w dniu naszego chrztu odrodziliśmy się, jako Jego dzieci, przez wodę i Ducha Świętego (por. Ef 1, 5). Ta modlitwa przygotowuje nas na przyjęcie Komunii świętej, otwiera nasze serca dla Boga, uświadamia nam potrzebę błagania o przebaczenie win i podjęcie zadań braterskiej miłości. Prosimy, by Bóg uwolnił nas od zła, które oddziela nas od Niego i od naszych braci. Dlatego zanim przyjmiemy Najświętszy Sakrament wymieniamy między sobą znak pokoju, podkreślając w ten sposób to, co nas łączy i gromadzi w Kościele: komunię i wzajemną miłość. Następnie ma miejsce Łamanie Chleba, które ​​od czasów apostolskich dało nazwę całej celebracji Eucharystii. Wiemy, że Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy wziął chleb, połamał i rozdał swoim uczniom. Uczynił to w tak charakterystyczny sposób, że po Jego zmartwychwstaniu uczniowie zdążający do Eamus poznali Go podczas posiłku po geście łamania chleba. W Chlebie eucharystycznym my także, rozpoznajemy Chrystusa Zmartwychwstałego, Bożego Baranka, Odkupiciela. Prośmy Go o uzdrowienia naszej duszy i prowadzenie przez życie.]

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Nel “Padre nostro”, dicendo al Signore: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, chiediamo non solo il cibo per il corpo, ma anche il dono del Pane eucaristico, nutrimento dell’anima. Sappiamo che colui che ha commesso un peccato grave non dovrebbe accostarsi alla Santa Comunione senza aver ottenuto prima l’assoluzione nel sacramento della Riconciliazione. La Quaresima sia un’occasione per accostarsi a quest’ultimo, confessarsi bene e incontrare Cristo nella Santa Comunione. L’incontro con Lui conferisce senso alla nostra vita. Vi benedico di cuore!

Speaker:

[Witam serdecznie pielgrzymów polskich. W modlitwie „Ojcze nasz”, prosząc Boga: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, modlimy się nie tylko o chleb, jako pokarm dla ciała, lecz także o Chleb Eucharystyczny, pokarm dla duszy. Wiemy, że kto popełnił grzech ciężki, nie powinien przyjmować Komunii świętej bez otrzymania wpierw rozgrzeszenia w sakramencie pokuty. Niech Wielki Post będzie dla was okazją, by przystąpić do tego sakramentu, dobrze się wyspowiadać i przyjąć Chrystusa w Komunii świętej. Spotkanie z Nim nadaje sens naszemu życiu. Z serca wam błogosławię.]© Copyright - Libreria Editrice Vaticana