Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

1 sierpnia 2018 r.

[Multimedia]


 

W dzisiejszej katechezie, Ojciec Święty, wychodząc od Bożego przykazania: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!” (Wj 20, 3), zatrzymał się nad kwestią bałwochwalstwa. Jest to temat zawsze aktualny, bo – jak czytamy w katechizmie –  „Bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich. Pozostaje stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem” (KKK, 2113).

Formuła biblijna przykazania opisuje fazy rozwoju bałwochwalstwa: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu  [...] Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył” (Wj 20, 4-5).

Najpierw jest tworzenie obrazu. Bożek to „wizja”, która staje się fiksacją, obsesją. Idea posiadania jakiegoś przedmiotu lub zrealizowania jakiegoś planu, osiągnięcia określonej pozycji wydaje się cudowną drogą do szczęścia i wszystko zostaje podporządkowane temu celowi.

Drugą fazą jest „oddawanie pokłonu”. Idole domagają się kultu, rytuałów; dla nich padamy na twarz i wszystko poświęcamy: dla kariery poświęca się rodzinę i dzieci; dla sławy osobistą wolność, niewinność i autentyczność; dla pieniędzy życie…

Potem następuje trzeci i najbardziej tragiczny etap: „służba bożkom”. Bożki zniewalają. Obiecują szczęście, ale go nie dają.  Żyjemy dla jakiejś rzeczy lub wizji, pochwyceni w wir samozniszczenia, czekając na rezultat, który nigdy nie nadejdzie.

Bożki obiecują życie, ale w rzeczywistości je odbierają. Prawdziwy Bóg nie domaga się życia, ale je daje. Prawdziwy Bóg nie oferuje mirażu sukcesu, ale uczy nas kochać. Prawdziwy Bóg nie żąda od nas ofiarowania dzieci, ale daje nam swojego Syna. Rozpoznanie naszych bałwochwalstw jest początkiem łaski i stawia nas na drodze prawdziwej, Bożej miłości.

Santo Padre

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, il periodo delle vacanze è un’occasione non solo per riposarsi e per ristorare le forze fisiche e psichiche, ma anche per rinvigorire la nostra vita spirituale e per rafforzare i nostri legami con Dio e con gli uomini. Sia questo un tempo di pace, di gioia e di contemplazione della bellezza del creato e dell’arte che testimonia la bontà di Dio per noi. Vi accompagni sempre la sua benedizione!

[Speaker]

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, okres wakacji jest okazją nie tylko do wypoczynku i do odnowy sił fizycznych i psychicznych, ale także do pobudzenia naszego życia duchowego i umocnienia więzi z Bogiem i z ludźmi. Niech to będzie czas pokoju, radości i kontemplacji piękna stworzeń i sztuki, które świadczy o dobroci Boga dla nas. Niech wam stale towarzyszy Jego błogosławieństwo!



© Copyright - Libreria Editrice Vaticana