Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

28 listopada 2018 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, kończąc cykl katechez na temat Dekalogu, podejmujemy ważną kwestię pożądań. Zaczęliśmy od wdzięczności jako podstawy relacji zaufania do Boga. Widzieliśmy, że domaga się On posłuszeństwa, aby wyrwać nas z iluzji bałwochwalstwa, któremu często ulegamy. Istotnie, poszukiwanie swej samorealizacji w bożkach tego świata ogałaca nas i zniewala. Dziecięca relacja do Boga natomiast wyzwala nas, rodzi wdzięczność i zbawcze pragnienia. Dzięki łasce Ducha Świętego, w Dekalogu, jak przez negatyw fotograficzny, możemy dostrzec oblicze Chrystusa, Jego piękno, dobro i prawdę. Wypełniając przykazania odkrywamy, że Pan Jezus nie przyszedł, aby znieść prawo, ale je wypełnić. W Chrystusie Dekalog przestaje być literą, potępieniem, staje się autentyczną prawdą życia ludzkiego: pragnieniem życia w miłości, radości, pokoju, cierpliwości, dobroci, opanowaniu. Jeśli złe pragnienia niszczą człowieka, to Duch Święty umacnia nasze serca swą łaską, która rodzi nowe życie. Rozważanie i wypełnianie Bożych przykazań powinno prowadzić nas chrześcijan do kontemplacji Chrystusa i otwarcia serc na przyjęcie Jego darów, Jego pragnień oraz mocy Jego Ducha.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi e in modo particolare gli Organizzatori della mostra, apertasi ieri presso la Pontificia Università Urbaniana, dedicata alla Famiglia polacca Ulma, fucilata dai nazisti tedeschi durante la IIa guerra mondiale, per aver nascosto e dato aiuto agli Ebrei. Nel contesto delle meditazioni sul Decalogo, questa numerosa Famiglia di Servi di Dio, che attende la beatificazione, sia per tutti noi un esempio di fedeltà a Dio e ai Suoi comandamenti, di amore al prossimo e di rispetto alla dignità umana. Benedico tutti voi di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich, a szczególnie Organizatorów wystawy, otwartej wczoraj w Papieskim Uniwersytecie Urbanianum, poświęconej polskiej Rodzinie Ulmów, rozstrzelanej w czasie II wojny światowej przez niemieckich nazistów za ukrywanie i niesienie pomocy Żydom. W kontekście rozważań o Dekalogu, niech ta wielodzietna Rodzina Sług Bożych, oczekujących na beatyfikację, będzie dla wszystkich przykładem wierności Bogu i Jego przykazaniom, miłości bliźniego oraz szacunku dla ludzkiej godności. Wszystkim wam z serca błogosławię.© Copyright - Libreria Editrice Vaticana