Index   Back Top Print


DISCORSO DEL SANTO PADRE 
GIOVANNI PAOLO II 
AD UNA DELEGAZIONE CROATA IN OCCASIONE 
DELLO SCAMBIO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA 
DI TRE ACCORDI STIPULATI TRA LA SANTA SEDE 
E LA REPUBBLICA DI CROAZIA 

10 aprile 1997   

 

Cijenjeni gospodine podpredsjedni e i ostali predstavnici dr avnih vlasti, asna bra o u biskupstvu, Srda no zahvaljujem dr. Juri Radi u, podpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i predsjedniku Dr avnoga povjerenstva za odnose s vjerskim zajednicama na ljubaznim rije ima koje mi je uputio, i u ime vrhovne vlasti Republike Hrvatske. Tako er srda no pozdravljam uzoritoga gospodina kardinala Franju Kuhari a i druge ovdje nazo ne biskupe i sve enike. Svima o itujem svoju dobrodo[sinvcircumflex]licu.

Razlog va[sinvcircumflex]eg dolaska jest razmjena ratifikacijskih instrumenata triju Ugovora izme u Svete Stolice i Republike Hrvatske koja je bila ju er ovdje u Apostolskoj pala i. Radi se o tri slijede a dokumenta: 1) Ugovor izme u Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima, 2) Ugovor izme u Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na podru ju odgoja i kulture, 3) Ugovor izme u Svete Stolice i Republike Hrvatske o du[sinvcircumflex]obri ni[sinvcircumflex]tvu katoli kih vjernika, pripadnika oru anih snaga i redarstvenih slu bi Republike Hrvatske.

Radostan sam [sinvcircumflex]to sada spomenuti Ugovori daju jasan pravni okvir djelovanja Katoli ke Crkve u Republici Hrvatskoj i [sinvcircumflex]to joj omogu uju da na doli an na in obavlja svoje poslanje. Kao [sinvcircumflex]to je poznato, ti Ugovori po ivaju na tri temeljna na ela: na vjerskoj slobodi, na razlici izme u Crkve i Dr ave i na potrebi suradnje te dvije ustanove.

Na elo vjerske slobode predstavlja temelj me usobnih odnosa izme u politi ke i crkvene zajednice. [Sinvcircumflex]to se ti e Katoli ke Crkve, ona je to na elo prihvatila u dokumentima Drugoga vatikanskog sabora i potom u Zakoniku kanonskoga prava. Uspostavom demokracije, to je na elo potvr eno i u Ustavu Republike Hrvatske.

Razlika izme u Crkve i Dr ave, dviju ustanova koje su me usobno neovisne i samostalne, svaka u svojemu poretku, drugo je na elo koje je nadahnulo gore spomenute Ugovore. I Crkva i Dr ava imaju vlastito podru je djelovanja, razli ito je njihovo podrijetlo, njihovi ciljevi i sredstva za postizanje tih ciljeva. Ipak, Crkva i Dr ava susre u se u ovjeku, koji je, kao gra anin, lan Dr ave, a kao vjernik, lan Katoli ke Crkve.

Odatle proizlazi i va nost na ela pravilne i izgra uju e suradnje izme u Crkve i Dr ave, zbog unapre enja op ega dobra gra ana i dru[sinvcircumflex]tva u cjelini. Uistinu je vrlo [sinvcircumflex]iroko podru je zajedni koga djelovanja na kojemu se nadle nosti i djelatnosti Crkve i Dr ave pribli uju i esto isprepli u.

Ova na ela, koja su odavno primljenjivana u raznim dr avama demokratskoga pravnog sustava, sada stupaju na snagu i u Republici Hrvatskoj, u po[sinvcircumflex]tivanhu va[sinvcircumflex]e povijesne, kulturne i vjerske posebnosti. Ne radi se nipo[sinvcircumflex]to o povlasticama danim Katoli koj Crkvi, nego o redovnome na inu ure ivanja me usobnih odnosa Crkve i Dr ave na korist svih gra ana. Jasno je da ure enje pravnoga polo aja omogu uje Crkvi da se, s vi[sinvcircumflex]e sigurnosti, posveti svojemu vlastitom djelovanju: navje[sinvcircumflex]tanju Evan elja i promaknu u ovjeka i dru[sinvcircumflex]tva. Crkva samo tra i da mo e nastaviti svoje poslanje slu enja, s novim poletom, arom i stvarala[sinvcircumflex]tvom, u zoru tre ega kr[sinvcircumflex] anskog tisu lje a.

Sveta je Stolica, sretnom podudarno[sinvcircumflex] u, potvrdila Ugovore 19. o ujka, na blagdan Sv. Josipa, kojega je Hrvatski sabor 1687. proglasio za[sinvcircumflex]titnikom Hrvatske. Njegovom zagovoru povjeravamo vjernu provedbu Ugovora na korist ne samo katolika, nego i svih gra ana Republike Hrvatske.

Svakome od vas i svoj dragoj Hrvatskoj od srca udjeljujem apostolski blagoslov.

Hvaljen Isus i Marija!.  

 © Copyright - Libreria Editrice Vaticana