www.vatican.va


Ansprachen 1972 oktober

  • An den neuen Botschafter der Republik Tansania beim Hl. Stuhl (2. Oktober 1972)

    [ Englisch  - Spanisch ]

  • Zur 3. Generalversammlung des M.I.A.M.S.I. (Mouvement international d'Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants) (2. Oktober 1972)

    [ Französisch ]