Index   Back Top Print

[ LA ]

ORDO SERVANDUS*

 

IN SACRIS CONGREGATIONIBUS TRIBUNALIBUS OFFICIIS
ROMANAE CURIAE

_____________________________

 

PARS PRIMA. - Normae Communes

  Cap. I.-

De ordine ac directione generatim

    Cap. II.-

De provisione officiorum

     Cap. III.-

De iureiurando

     Cap. IV.-

De horis ac disciplina Officiorum

    Cap. V.-

De feriis

      Cap. VI.-

De stipendiis

      Cap. VI.-

De advocatis

         Cap. VIII.-

De ministris expeditionum

      Cap. IX.-

De procuratoribus seu agentibus

Sect. I.-

De procuratoribus particularibus et privatis

  Sect. II.-

De procuratoribus publicis ac legitimis

     Cap. X.-

De ratione adeundi Sanctae Sedis Officia cum iisque agendi generatim

Sect. I.

Pro privatis

Sect. II.

Pro Ordinariis

    Cap. XI.

De taxationibus et procurationibus

     Cap. XII.

Dispositiones temporarie

 

PARS PRIMA

Normae communes

 CAP. I. — DE ORDINE AC DIRECTIONE GENERATIM

1° In omnibus superius memoratis S. Sedis Officiis (dicasteri) duplex erit administrorum coetus, maiorum et minorum.

2° In singulis moderatio proxima Secretariae, protocolli, tabularii, ad Praelatum pertinet qui alter est a Cardinali praeside. A Praelato tamen erunt ad Cardinalem deferendae maioris momenti res, quibus peculiari aliquo modo sit consulendum.

In S. Rotae tribunali Secretaria, protocollum, tabularium, obnoxia sunt Auditori decano, eoque impedito, Auditori qui primam sedem post Decanum obtinet: hi tamen, ubi agatur de extraordinario aliquo consilio capiendo, rem deferent ad Collegium Auditorum universum.

3° Excepta S. Rota, cui propriis erit agendum, normis, in ceteris Officiis omnibus, administri maiores, praeside Cardinali suo, Congressum constituunt.

4° Ad Congressum spectat minora negotia expendere atque expedire; de ceteris disponere et ordinare ut agantur in pleno sui cuiusque Officii Conventu.

5° Singula Officia sibi librum habebunt rerum notabilium, in quo rite indicentur nominationes, initique muneris dies Patrum Cardinalium, Consultorum, maioris et minoris ordinis administrorum; datum iusiurandum, cessatio ab officio, et si qua forte pontificia rescripta immutationem aliquam circa cuiusque Officii competentias induxerint.  

CAP. II — DE PROVISIONE OFFICIORUM

1° Maiores administri cuiusque sacrae Congregationis, Tribunalis, Officii, a Summo Pontifice libere eligentur.

2° Minoribus eligendis administris titulorum doctrinaeque certamen proponetur.

Gratiosae suffragationes non admittuntur, earumque, si intercedant, ratio habebitur nulla.

3° Certamen a supremo cuiusvis Officii Moderatore indicetur intra mensem a vacuo officio, acceptis ante mandatis a Summo Pontifice. Assignabitur vero spatium utile unius mensis ad exhibendam petitionem titulos necessarios.

4° Periculum de doctrina erit scripto faciendum certo die, quo propositae ex tempore quaestiones evolventur circa disciplinas ad petitum officium pertinentes. De proposita materia candidati in communi aula conscribent, designatis horis, advigilante Consultore aut aliquo ex eiusdem Officii administris, quem Praelatus moderator adlegerit.

5° Scripta, numeris distincta, non expresso candidati nomine, duo Consultores ordine excutient, a Congresso eligendi, et, si agatur de S. Rota, a Decano. Horum nomina Censorum occulta manebunt; iidemque quam primum suum expriment scripto iudicium super exarata a candidatis, declarantes, quaenam ex iis, sive doctrinae lande, sive dicendi forma probentur; quaenam idonea, tantum, quaenam omnino improbanda censeantur.

6° Si Consultorum iudicia de idoneitate scripti secum pugnent, candidatus non idoneus habebitur deficientis causii doctrinae. Verum facultas erit Congressui, et apud S. Rotam Decano, in ea iudiciorum discrepantia, exquirendi, si necessarium aut aequum duxerint, Consultoris tertii suffragium, ad quem proinde remittentur priorum duorum iudicia, ut ipse proferat de summa lite sententiam.

7° Ut quis possit ad eligendorum scrutinium admitti, requiritur tamquam necessaria conditio ut probatus discesserit experimento doctrinae.

8° Scrutinium fiet a Congressu, et apud S. Rotam a Collegio Auditorum. Idem erit duplex, et in utroque suffragia erunt secreta.

In primo, suffragia ferentur de singulis candidatis, ut decernatur, quinam aetate, moribus, indole censeantur idonei. Qui paria suffragia retulerint iudicandi sunt non idonei.

In altero suffragia ferentur de singulis in primo scrutinio approbatis, ut decernatur quinam virtute, meritis, scientia, habilitate sit praeferendus. Paribus inter duos pluresve candidatos suffragiis, Cardinalis, qui Congressui praeerit, et apud S. Rotam Decanus, paritatem diriment.

9° De scrutinii exitu ad Summum Pontificem integre referetur, ut, Eo probante, ad candidati nominationem deveniri possit.

10° Rationes et modi, quibus lata sint suffragia, sunt prorsus reticendi.

11° Litteras nominationis ad maiores administros mittet Cardinalis a secretis Status; ad minores mittent, in S. Rota Decanus, subscripto nomine alicuius notarii; in ceteris Officiis suus cuiusque praeses Cardinalis, contra posita subscriptione more rescriptorum.

12° Deservientium nominatio, apud S. Rotam spectat ad Collegium Auditorum; apud Officia reliqua ad suum cuiusque praesidem Cardinalem, proponentibus maioribus administris.

13° In uno eodemque viro cumulare munia non licet; ideoque qui ad novum adspiret munus, ad id semel assumptus, pristino cessit.

14° Ad unum idemque Officium prohibetur aditus duobus consanguineis in primo et secundo gradu, et affinibus in primo.

15° Minoribus administris, ubi inter ipsos vacaverit locus, ius est adscensus titulo ministerii provectioris; non ita ceteris.  

CAP. III. — DE IUREIURANDO

Cuiusvis ordinis administri, ante quam adsciscantur, iusiurandum dabunt, coram suo Praelato, de officio fideliter implendo, de non recipiendis muneribus etiam sponte oblatis et de secreto servando, secundum formulam heic adiectam, servata lege iis Officiis quibus peculiare et gravius iusiurandum imponitur, ut communi formae particularem addant.

Iurisiurandi forma.

« In nomine Domini. 

« Ego N. N. spondeo, voveo ac iuro, fidelem et obedientem me semper futurum B. Petro et Domino Nostro Papae eiusque legitimis Successoribus; ministeria mihi commissa in hac S. Congregatione (Tribunali aut Officio) sedulo ac diligenter impleturum; munera mihi in remunerationem, etiam sub specie doni oblata, non recepturum: et secretum officii religiose servaturum in iis omnibus, quae sacri Canones aut Superiores secreta servari iusserint, itemque, quoties ab Ordinariis id postulatum fuerit, et quando ex revelatione alicuius actus praeiudicium partibus aut Ecclesiae obvenire potest. Sic me Deus adiuvet, et haec sancta Dei Evangelia, quae meis manibus tango ».  

CAP. I. — DE HORIS AC DISCIPLINA OFFICIORUM

1° Spatium temporis officio assignatum est matutinum, ab hora nona cum dimidio usque ad meridiem cum semihora, singulis  diebus non feriatis. Per has horas administri omnes tenentur in Officio esse, non remorari, nec ab ipso ante constitutum tempus discedere, incolumi eorum privilegio, quibus officii sui lex concesserit ut commissum opus possint exsequi domi.

2° Est tamen Moderatoribus facultas concedendi singulis administris diem unum vel duos vacationis in mense, modo talis concessio cum Officii necessitatibus componi queat. Eadem conditione quotannis aut unoquoque biennio dies aliquot, non ultra hebdomadam, singulis concedere debebunt, ut piis exercitationibus vacent.

3° Morbo aut alia causa impediti quominus Officium adeant, rem Praelato significent.

4° Exceptis maioribus administris, itemque scriba protocolli, diribitore atque aliis, qui sui muneris gratia debent se adeuntes excipere, ceteris non licet per horas officii visitantem quemquam admittere.

5° In sua quisque munia religiose et quam optime explenda incumbet; nec fas erit cuiquam alienam occupare provinciam, aut in sui locum substituere quempiam, aut ipse alium sufficere.

6° Verum, si Praelatus id committat, quilibet administer se promptum - exhibebit ad subrogandos collegas, atque ad alia non communia pensa quae forte sint expedienda.

7° Erit curae omnibus, maxime iis qiii praesunt, ne diu negotia iaceant. Danda igitur opera ut necessaria studia, ut actorum perscriptio, ut expeditio negotiorum ea sollicitudine procedant, quae naturae rerum tractandarum et normis Officii respondeant.

8° Quoties igitur designatae horae muneri explendo satis non sint, administri reliquum operis aut domi conficient, aut morabuntur in Officio diutius, aut revertentur post meridiem, prout visum fuerit Moderatori opportunius.

9° Quod si productus hic labor fere quotidianus evadat, Moderatorum erit eum ex aequo remunerari.

10° Iidem administrorum nomina, qui doctrina, diligentia, rerum agendarum peritia, vitaeque honestate praecellant, Summo Pontifici significanda curabunt.

11° Administro nemini licet agentis, procuratoris, advocati parte assumere, neque in suo, neque in alieno Officio.

Unum eximitur procuratoris vel advocati munus in Sanctorum causis, quo munere fungi poterunt administri minores ad SS. Rituum Congregationem non pertinentes.

12° Si quis administer negligentia culpave suo officio defuerit, erit admonendus, aut aliqua poena multandus, aut loco movendus ad tempus, aut etiam omnino dimittendus, pro admissi gravitate aut recidendi frequentia.

13° Si autem a sacerdotis aut christiani viri aut civis officiis ita declinaverit, ut in ius rapi debuerit, aut publicae existimationis iacturam fecerit, suo loco movebitur ad tempus, aut omnino dimittetur.

14° Aere alieno ita gravari ut aditus fiat sequestris iudicialibus, esse causa potest quamobrem quis ad certum tempus exuatur munere, aut etiam abdicare cogatur.

15° Publica inquisitione instituta de crimine adversus aliquem administrum, qui Officio praeest, Officii ipsius honori tutando, simulque non gravando reo, providebit. Ad eum finem curare poterit ut accusatus ab officio recedat, et partem stipendii retinere in remunerationem suffecti in eius locum.

16° Remotio ad tempus, expulsio aut officii amissio, multae poenaeque ceterae contra administrum decernentur, nullo provocationis iure relicto, apud S. Rotam a Collegio Auditorum; in affis vero Officiis a Cardinali praeside, suffragante Congressu; et in utroque casu andita parte per scriptum.

De temporaria remotione ant dimissione referendum est ad SSmum Dominum, ut has poenas ratas habeat.  

CAP. V. — DE FERIIS

1° Singulis diebus festis cum praecepto Offida vacabunt.

His adduntur: anniversarius dies creationis et coronationis Summi Pontificis; item obitus Decessoris;

stati dies Consistoriis habendis sive publicis sive semipublicis; feria secunda et tertia Quinquagesimae, et quarta Cinereum;

postremi dies quatuor Maioris Hebdomadae, et feria secunda et tertia Paschatis;

pervigilium Pentecostes et succedentes huic festo dies, feria secunda ac tertia;

pervigilium Deiparae in caelum receptae;

secundus dies mensis Novembris, in Commemoratione fidelium defunctorum;

pervigilium Nativitatis Domini et consequentes tres ultimus anni dies.

2° Feriatis diebus, Moderatores Officii curare poterunt ut aliciuis ex administris Officium frequentet, expediturus negotia si quae forte occurrerint. Huic autem administro licebit vacationis dies alios petere.

3° A die decimo mensis Septembris ad trigesimum primum Octobris decurrent feriae autumnales.

Hoc spatio temporis Officium nullum erit intermissum; sed in unoquoque tot aderunt tum maioris tum minoris ordinis administri, quot satis esse existimentur urgentioribus expediendis negotiis ordinariae administrationis; maiorum enim tractationes, ac de gravioribus et implicatioribus rebus deliberationes in mensem Novembrem differentur. Quod si urgens rei gravitas postulet ut cito occurratur, intra merae necessitatis fines providebitur.

4° Qui feriarum tempore in Officio versari debebunt, iis conceduntur vacationis dies quinque et quadraginta, sive intermissi, sive continui pro lubitu petentium, alio anni tempore ab iisdem eligendo, habita tamen ratione necessitatum Officii, atque approbante Moderatore.  

CAP. VI. — DE STIPENDIIS

1° De medio sublatis emolumentis, quae incerta vocari solent, administri omnes certo stipendio, eoque menstruo et ad honestam sustentationem sufficienti, fruentur ex aerario Sanctae Sedis. Stipendii ratio pro variis administris proponetur in apposita tabula; incipietque vim habete pro iis qui in officia adsciscentur post praesentem ordinationem, ac pro veteribus administris qui ad officia diversi gradus et conditionis advocentur.

2° Emolumentorum, seu incertorum, genus unicum derivari poterit minoribus administris ex opere in extrahendis ab archivio documentis impenso, ac transcriptione documentorum et processuum, si non ex officio fiant, sed instantibus partibus quarum intersit; dummodo tamen his rebus non detur opera horis officio destinatis, et praescripta serventur appendicis Legis propriae S. Rotae cap. 2 de exigenda compensatione.

3° Qui in praesens cuiusvis gradus ac naturae officio funguntur, sua stipendia retinebunt tum ordinaria tum extraordinaria, quae tamen stabilitatis rationem habeant (incerta certa), et ad officium ipsum referantur; non quae speciem remunerationis praeseferant ob collocatam peculiarem operam aut extraordinarios ob titulos.

Eadem stipendia non aliunde solventur in posterum nisi ab aerario Sanctae Sedis.

4° Ut autem recti iustique servetur lex, intra mensem ab edita praesenti ordinatione, singuli qui variis Officiis praesunt ad Cardinalem Secretarium Status administrorum omnium deferent nomina, adiecto suo cuiusque, stipendio, ad normam superiori numero descriptam.

Iidem Praesules, intra memoratum tempus, recensebunt onera sive perpetua sive temporaria, quibus Officia sua gravantur, et impensas Officii ordinarias.

5° Gradus et stipendia ad normam num. 3 sarta tectaque manebunt administris eorum etiam Officiorum, quae ob novam Romanae Curiae ordinationem aut prorsus desierint, aut sint natura penitus immutata.

Huismodi autem administri a Sanctae Sedis nutu pendebunt, et, ubi eorum postuletur opera, ad eam praestandam debebunt sese promptos ac paratos exhibere.

6° Salvis iuribus a praesentibus administris acquisitis in quibusdam Officiis ad emeritum percipiendum, ceteris omnibus in posterum, qui sive aetatis ingravescentis, sive diutini morbi causa, sustinendis rite muneribus impares fiant, Apostolica Sedes, quantum poterit, ex aequo providebit, curando ut sufficiantur ab aliis, et cavendo ne ipsis necessaria desint ad honestam sustentationem.  

CAP. VII. — DE ADVOCATIS

1° Firmo illorum iure qui modo legitimi habentur advocati, in posterum, ad ineundum hoc munus, servandae erunt normae tit. III. Legis prapriae S. Rotae constitutae.

2° Exinde leges disciplinae vigebunt in memorato titulo contentae, quibus aeque onmes erunt obnoxii.

3° Qui vero cupiat advocati munus exercere apud S. Rituum Congregationem in Sanctorum causis, is legitimum sibi titulum comparet advocati rotalis, ceterisque satisfaciat consuetudinis formis, quae ab eo sacro Consilio praescripta sunt.  

CAP. VIII. — DE MINISTRIS EXPEDITIONUM

1° Privilegium exclusivae, quo Apostolici ministri expeditionum in Datariae Officio fruuntur, ubi primum habere vim coeperit Constitutio Sapienti Consilio, cessabit.

2° Est autem Sanctae Sedis propositum de ministrorum expeditionam, qui modo sunt, conditione ac statu cognoscere, ut in peculiaribus casibus ea possit inire consilia quae magis aequa et opportuna iudicaverit.  

CAP. IX. — DE PROCURATORIBUS SEU AGENTIBUS

SECTIO I. - De procuratoribus particularibus et privatis

Qui ad Sanctam Sedem recurrens sui particularis ac privati negotii causa uti opera velit procuratoris, potest ad id numus deputare quemlibet suae fiduciae virum, dummodo catholicum, integra fama, et ad Officium, in quo agenda sit res, minime pertinentem. Praeterea oportet eumdem legitimo mandato munire, quod in actis, ad ipsius Officii cautionem, servabitur; aut sin minus aputl Moderatores eiusdem in tuto ponere delecti viri honestatem et requisitas conditiones.

2° Si exhibitum virum Moderatores iudicaverint admitti non posse certiorem facient mandantem, ut aliter consulat.

SECTIO II. - De procuratoribus publicis ac legitimis

3° Ad procuratoris munus legitime et constanter obeundum pro Episcopo eiusque dioecesi, oportet inscriptum habere nomen in procuratorum albo, quod patebit in Officio a secretis sacrae Congregationis Consistorialis.

4° Salvis iuribus acquisitis ab exercentibus hodie munus agentium sen ministrorum expeditionis, qui, ubi postulaverint, in memoratum album referentur, posthac quicumque volet inscribi debebit petitionem, cum  quibus illa nititur, exhibere Adsessori S. C. Consistorialis.

5° Ad iustam admissionem requiritur ut orator catholicam fidem profiteatur, sit integra fama, calleatque satis latinum sermonem et ius canonicum. Si agatur de sacri ordinis viro, oportet ab Officio Urbis Vicarii adsensum impetret Romae residendi; religiosus antem sodalis id a Praeposito generali impetrabit.

6° Iudicium de petitione, utrum ea admitti possit necne, edetur Cardinali a secretis S. C. Consistorialis, audito Congressu; qui, ut magis explorata sit candidati doctrina, poterit ipsum experimento subiicere, prout melius iudicaverit.

7° Nihil obstat quominus Ordinarius procuratorem eligat virum nondum in album relatum: qui tamen, ante quam exerceat mandatum, inscriptionem postulabit.

Hoc autem in casu Ordinariorum prudentiae relinquitur ante videre, num cui forte obstaculo propositus procurator esse possit obnoxius, ne sese repulsae periculo obliciant.

8° Praeter inscriptionem in album, ut quis publicus habeatur et stabilis procurator dioecesanus, necessario requiritur iustum Ordinarii mandatum ab adlecto exhibendum, cuins mandati authenticum exemplar apud Officium a secretis Consistorialis Congregationis deponetur.

9° Munerum a procuratore dioecesano explendorum haec summa est: curare ut epistolarum commercium inter Apostolicam Sedem et Episcopum, de omnibus dioecesis negotiis, rite et cum fide procedat; ea referre, de quibus Officio alicui Praepositi, in rebus ad ipsum pertinentibus, eum sint percontati; ini cognitione versari negotiorum, quae apud varia Sanctae Sedis Officia evolvuntur spectantque dioecesim, cuius habet ipse procurationem.

10° Quae scripta data sint obsignata, inviolata transmittenda sunt; neve procurator unquam ullave de causa sibi fas esse ducat ea resignare. Qua in re cuiusvis generis culpa censebitur gravis.

11° Circa res omnes dioecesis, quarum, ratione sui muneris, notitiam acceperit, nisi agatur de re publica et notoria, procurator secreto officii tenetur. Huius legis violatio culpae gravis instar habebitur.

12° Procuratoribus interdicitur ne litteras passim dimittant ad clientum aucupium, exhibentes faciliores conditiones aut similia.

13° Nemini procuratori licet pro sua opera maiorem pecuniae summam exigere quam quae pro rescriptis, Brevibus, Bullis Officiorum Sanctae Sedis constituta sit atque descripta: quam cui fregerit legem, restitutionis obligatione tenebitur, etiam poenis aliis non irrogatis.

14° Qui christiano plane more non agat, quae conditio ad exercendum procuratoris numus est omnino necessaria, aut in memoratis officii partibus grave aliquid admittat, potest ad tempus removeri, aut etiam perpetuo dimitti.

15° Advocatorum consistorialimn Collegium erit agentibus seu procuratoribus omnibus instar Consilii  disciplinae. Ex  eius Collegii sententia, Cardinalis a secretis S. C. Consistorialis (si agatur de prave acta vita sociali vel de alia publice nota culpa), aut Praepositi Officio, cuius intersit, (si de culpa Officium spectante), poterunt ad admonitionem rei, aut ad eius remotionem sive temporariam sive perpetuam procedere.

16° Procurator, sive remotus ad tempus sive perpetuo dimissus ab uno Officio, hoc ipso remotus censetur, aut omnino exclusus ab omnibus. Quare Praepositi Officio, a quo eiusmodi sit prolata sententia, ceteris Officiis rem significandam curabunt.  

CAP. X. — DE RATIONE ADEUNDI SANCTAE SEDIS OFFICIA
CUM IISQUE AGENDI GENERATIM

SECTIO I. - Pro privatis

1° Christi fideli cuique patet aditus ad Sanctae Sedis Officia, servata rite forma quae decet, et facultas est cum iisdem agendi per se de suis negotiis.

2° Advocati opera uti volenti, in quaestionibus quae illum admittant, fas non erit patronam proponere quemlibet; sed optio ei dabitur inter approbatos, de quibns cap. VII.

3° Si vero procuratoris desideret operam, eius eligendi arbitrium ipsi relinquitur, servatis tamen normis cap. IX, sect. I.

SECIO II. - Pro Ordinariis

4° Ordinarius unusquisque potest ipse per se in Variis Apostolicae Sedis Officiis negotia libere tractare, non solum quae se ipsam spectent, sed etiam quae dioecesim ac sibi subditos fideles ad ipsum confugientes.

5° Quoties Ordinarius velit ipse per se de negotio aliquo agere, sive praesens in Curia, sive per litteras a sua sede mittendas, Officium praemonebit quocum ei erit agendum. Tunc vero in positione adnotabitur: personalis pro Ordinario; resque nullis interpositis procuratoribus agetur.

6° Ordinarius, qui petit directo agere cum Officio aliquo, sibi assumit solvendas impensas, non modo pro acceptis redditisque litteris et scriptis, aut pro aliis rebus necessariis, sed etiam pro taxationibus praescriptis in singulis actis.

7° Si advocato fuerit opus, etiam Ordinariis cohibetur optio, ita ut nequeant ipsum deligere nisi ex approbatis.

8° Si procuratore uti velint, normis inhaerebunt cap. IX, sect. II declaratis.

9° Mandatum, quo ab Ordinario procurator eligitur, potest usque rescindi ad formam iuris communis; in eamque rescissionem, utpote rem ad fiduciam pertinentem, nulla datur inquirendi aut expostulandi facultas.

10° Vicario capitulari non licet, electum ab Episcopo procuratorem cum alio mutare; at poterit cum Sanctae Sedis Officiis directo agere, ad normam art. 4°, 5° et 6° huius sectionis.  

CAP. XI. — DE TAXATIONIBUS ET PROCURATIONIBUS

1° In omni rescripto, indulto, dispensatione, a suo Officio iudicabitur, non modo taxatio Sanctae Sedi solvenda et remuneratio agenti debita, sed etiam pecuniae summa,  eius repetendae ius habet dioecesana Curia pro exsecutione rescriptorum, si haec necessaria sit; quae quidem summa pontificia, taxatione erit inferior.

2° Taxatio pauperibus, sive cives privati sint, sive instituti piaeve causae, si petita gratia moraliter necessaria sit, non lucrosa oratori, ita ut hic nullum possit ex ea quaestum facere, ex dimidia parte minuetur, aut etiam, si visum fuerit, omnino condonabitur, integris tamen oratori manentibus impensis pro tabellariis, pro exscriptione, allisque id genus necessariis.

His in casibus, etiam agentis procuratio ad partem dimidiam redigetur aut omnino condonabitur, salvis impensis pro tabellariis.

3° Ordinarii, secreto percontati parochos, quae vera sit oratorum conditio, significabunt in singulis casibus, agaturne de paupere, aut quasi paupere, ideoque competat ne ipsis ius ad plenam aut  dimidiatam condonationem taxationis, onerata, utriusque partis conscientia, super expositorum veritate; contra quam si actum fuerit, firma restat obligatio sarciendi quidquid iniuria sublatum sit.

Si qui autem iniqua voluntate renuant satisfacere taxationem ad quam consequendam dispensationem praescriptam, cuius tamen concessio sit moraliter necessaria ad offendicula et peccata vitanda, hoc erit ab Ordinariis indicandum in suis litteris. Iidem, impetratae gratiae notitiam communicantes cum iis quorum interest, eos commonebunt (si opportune id fieri prudenterque licebit ab ipsis) ex iustitia aliquid Sanctae Sedi deberi.

Utcumque tamen gratiae validitati nihil tunquam officiet error aut fraus cirea oeconomicam petentis conditionem.

4° In omnibus Officiis, subsignatis rescriptis, destinatus administer, peculiari super ipsis impresso sigillo, taxationem notabit Sanctae Sedi debitam, impensas procurationis et pecuniae summam pro exsecutione: quae omnia in menstruo libello recensebit, ad rationum computationem suique cautionem adservando.

In variis taxationibus designandis administer prae oculis habebit superius expositas normas, positionem, seu fasciculum actorum expendens; in dubiis vero rem ad Officii Moderatores deferet.

5° Singula Officia alterum habebunt a priore distinctunt administrum diribendis litteris, rescriptis, et exigendae pecuniae taxationum ad Sanctam Sedem pertinentium.

6° In rebus secreto tegendis rescripta obserata tradentur: taxatio vero in alio notabitur folio eumdem numerum referente qui in obserato rescripto. Eadem taxationis notatio in interiore rescripti pagina iterabitur, ad securitatem recipientis.

7° Extremo quoque mense, Praelatus Officii moderator libelliini inspiciet, de quo num. 4°, acceptique rationem expendet; deinde utrumque ad Sanctae Sedis arcam nummariam deferet, suae auctoritatis testimonio munitum.  

CAP. XII. — DISPOSITIONES TEMPORARIAE

8° Officiorum administrationem totam illico retexere quum mirtime detur, Sancta Sedes sibi reservat peculiares normas constitnere servandas in posterum.

9° Interim nulla fiet immutatio taxationum quae legitime in usu sunt pro expeditione Bullarum et Brevium Apostolicorum.

10° Pariter in usu esse non desinunt eae taxationes, quae in causis beatificationis aut canonizationis descriptae habentur in lege SS. Rituum Congregationis: de taxis et impensis pro causis Servorum Dei.

11° Sua etiam disciplina est moderandarum taxationum, mercedium, impensarum apud S. Rotam et Signatam Apostolicam in causis quae ad ea tribunalia deferantur.

12° Pro dispensationibus matrimonii vigere quoque pergent in praesens taxationes pendi solitae penes Datariam Apostolicam et S. Poenitentiariam. In causis vero matrimonialibus dispensationis super rato, et in aliis quae a S. Congregatione  de Sacramentis iudicantur, standum normis a S. Congregatione Concilii huc usque servatis.

13° Pro ceteris gratiarum, indultorum, dispensationum rescriptis, in Officiis onmibus, taxatio Sanctae Sedi solvenda erit libellarum decem, si de maioribus rescriptis agatur; si de minoribus, quinque.

Remuneratio agenti debita erit libellarum sex pro rescriptis maioribus; pro minoribus, trium.

Si rescriptum unum plures gratias contineat, angebitux pro portione taxatio; non ita tamen agentis procuratio.

14° In onmibus antem et singulis casibus superius num. 9°, 10°, 11°, 12° et 13° recensitis, incolumes semper sint dispositiones cap. VI praecedentis de stipendiis, et  dispositiones num. 4°, 5°, 6° et huius capitis, de solutione pecuniae singulis mensibus arcae nummariae S. Sedis facienda.

15° Usus S. Congregationis de Propaganda Fide exemptionis e qualibet taxatione in suae iurisdictionis locis incolumis servetur.

Datum Romae, die XXIX Iunii.

De mandato speciali SS.mi D. N. Pii Papae X

 

R. CARD. MERRY DEL VAL.


(Traduzione

REGOLAMENTO
PER LE SACRE CONGREGAZIONI TRIBUNALI OFFICI
DELLA CURIA ROMANA

__________________

PARTE PRIMA

 Norme generali

 

CAP. I. — ORGANICO E DIREZIONE GENERALE

1.° In ogni dicastero gli Officiali saranno distinti in maggiori e minori.

2.° La direzione immediata della Segreteria, protocollo ed archivio di ogni dicastero dipende dal Prelato che viene primo dopo il Cardinale superiore. Il Prelato però dovrà riferirsi al Cardinale per tutto ciò che accada d'importante, e che richieda un provvedimento speciale.

Nella S. Rota però la Segreteria, protocollo ed archivio dipendono dall'Uditore decano, e, questo impedito, dal Sottodecano; i quali tuttavia per ogni provvedimento straordinario dovranno riferirsi all'intero Collegio degli Uditori.

3.° Eccettuata la S. Rota che deve procedere secondo le norme sue proprie, in tutti gli altri dicasteri gli Officiali maggiori sotto la presidenza del Cardinale superiore costituiscono il Congresso.

4.° Al Congresso spetta esaminare e risolvere gli affari di minore rilievo, e disporre per la risoluzione degli altri secondo la leggi proprie di ciascun dicastero.

5.° In ogni dicastero vi sarà un libro rerum notabilium, in cui saranno regolarmente segnate con la loro data le nomine dei Cardinali, dei Consultori e degli Officiali maggiori e minori, la prestazione del giuramento, e la cessazione dall'officio dei medesimi, nonchè le disposizioni pontificie che portassero una qualche innovazione nelle competenze del dicastero.  

CAPO II. — PROVVISTA DEGLI OFFICI

1.° Gli Officiali maggiori di ciascuna Congregazione, Tribunale ed Officio della S. Sede saranno scelti liberamente dal Sommo Pontefice.

2.° Per la provvista degli officiali minori si aprirà un concorso per titoli e per esame di scienza.

Le raccomandazioni di favore sono interdette: e se avvengano, non si prenderanno in considerazione.

3.° Il concorso sarà intimato entro un mese dalla vacanza del posto dal Capo del rispettivo dicastero, dopo presi gli ordini dal Sommo Pontefice: e si assegnerà un mese utile di tempo per la presentazione della domanda e dei titoli necessari per l'ammissione.

4.° L'esame di scienza si farà in iscritto nel giorno fissato, con lo svolgimento di temi proposti al momento, su discipline proprie del dicastero a cui si concorre. Il componimento si farà in una sala comune, nel tempo stabilito, sotto la sorveglianza di un Consultore o di un officiale del dicastero medesimo, scelto dal Prelato superiore.

5.° I componimenti segnati per numeri, senza il nome del candidato, saranno esaminati successivamente da due Consultori, i quali saranno scelti dal Congresso, e nella S. Rota dal Decano. Il loro nome rimarrà segreto: ed essi nel più breve termine possibile dovranno esprimere in iscritto il loro parere, dichiarando quali composizioni e per la parte scientifica e per la parte letteraria siano da ritenersi degne di lode, quali soltanto sufficienti, quali insufficienti.

6.° Se uno dei Consultori dichiarasse il lavoro insufficiente, e l'altro no, il candidato si avrà per non approvato quanto a capacità scientifica. Sarà però in facoltà del Congresso, e nella S. Rota del Decano, stante questa difformità di giudizio, di richiedere (se lo si reputa necessario od equo) il voto di un terzo Consultore, a cui saranno rimessi i pareri dei due precedenti, onde emetta un definitivo giudizio.

7.° Condizione indispensabile per essere ammesso allo scrutinio di elezione è che il candidato sia stato approvato quanto a scienza.

8.° Lo scrutinio si farà dal Congresso, e nella S. Rota dal Collegio degli uditori, e sarà duplice, ed in ambi i casi per voti segreti.

Nel primo scrutinio si voterà sui singoli nomi per stabilire quali per età, condotta morale e carattere si ritengono idonei. Quelli che otterranno voti pari si debbono ritenere come giudicati non idonei.

Nel secondo si voterà sui singoli nomi per stabilire quello che per virtù, meriti, scienza ed idoneità sia da preferirsi. E, data parità di voti fra due o più candidati, il Cardinale superiore del Congresso, e nella S. Rota il Decano, potranno dirimere la parità.

9.° Dell'esito dello scrutinio si farà piena relazione al Sommo Pontefice per l'approvazione del soggetto da nominarsi.

10.° Le ragioni e le modalità della votazione nei concorsi saranno da tutti tenute assolutamente segrete.

11.° Il biglietto di nomina per gli Officiali superiori sarà spedito dal Cardinale Segretario di Stato: per gl'inferiori, nella S. Rota dal Decano con la firma di un notaio; negli altri dicasteri dal Cardinale che ne è superiore, con la controfirma consueta pei rescritti.

12.° Per gl'inservienti la nomina spetta, nella S. Rota, al Collegio degli Uditori; negli altri dicasteri, al Cardinale che ne è capo su proposta degli Officiali maggiori.

13.° È vietata la pluralità degl'impieghi nella stessa persona. E chi otta un nuovo officio, nell'assumerlo rimane dimesso dall'antico.

14.° È vietata nello stesso dicastero l'ammissione di due consanguinei primo e secondo grado, e di affini in primo grado.

15.° Fra gli officiali minori, avvenendo una vacanza, si dà luogo al diritto di ascenso per anzianità d'officio: non così fra gli altri.  

CAPO III. — GIURAMENTO

Ogni officiale, prima di essere ammesso, dovrà prestare giuramento innanzi al Superiore de officio fideliter implenclo, de non recipiendis muneribus etiam Sponte oblatis et de secreto servando, secondo la seguente formola, salvo per quegli Offici che hanno speciale e più rigoroso giuramento, di aggiungere alla formola comune anche la speciale.

 Formola del giuramento

(come sopra)  

CAPO IV. — ORARIO E DISCIPLINA DI OFFICIO

1.° L'orario ordinario di officio è dalle 9½ precise alle 12½, in tutti i giorni non feriati; e durante queste ore tutti gli impiegati dovranno trovarsi al loro posto, senza tardare, od allontanarsi da esso avanti tempo, salvo il privilegio di coloro, cui nel regolamento di officio fosse concesso di disimpegnare a casa il lavoro assegnato.

2.° È però in potere dei Superiori del dicastero il concedere a ciascuno degl'impiegati uno o due giorni feriali di vacanza al mese, in quanto ciò sia compatibile con le esigenze dell'Officio. E compatibilmente pure colle esigenze dell'Officio, ogni anno o biennio i Superiori dovranno concedere ad ogni impiegato alcuni giorni, non però oltre una settimana, per ritirarsi in spirituali esercizi.

3.° Nel caso di malattia o di altro impedimento ogni officiale dovrà avvertire il suo Superiore della causa che lo trattiene dall'intervenire in Officio.

4.° Eccettuati gli officiali maggiori, il protocollista, il distributore, ed altri, che per dovere del loro officio sono obbligati a ricevere chi a loro s'indirizza; per tutti gli altri rimane vietato ricevete visite e persone durante le ore di officio.

5.° Ognuno deve attendere a disimpegnare coscienziosamente e nel miglior modo possibile i lavori che gli sono assegnati. E nessuno di propria autorità potrà immischiarsi negli altrui, o farsi sostituire in essi da altri, o sostituire altri, sia pure dello stesso dicastero.

6.° Qualora però ne venga incaricato dai Superiori, ogni officiale deve prestarsi e per sostituire i compagni e per altri lavori straordinari del proprio dicastero, cui si debba dare evasione.

7.° Sarà cura di tutti, e in primo luogo dei Superiori del dicastero, che gli affari non rimangano arretrati. La registrazione, lo studio e l'evasione dei medesimi dovranno procedere con tutta quella sollecitudine che è compatibile colla natura della cosa da trattarsi e le norme del rispettivo dicastero.

8.° Quante volte quindi le ore di officio non siano sufficienti per gli effetti sopra indicati, dovranno gli officiali compiere il resto del lavoro in casa, o allungare l'orario mattutino, o ritornare in officio per qualche tempo nelle ore pomeridiane, secondo il discreto giudizio del Prelato superiore del dicastero.

9.° Se però questo prolungamento di occupazione si rendesse abituale, sarà cura dei Superiori del dicastero che il maggior lavoro venga compensato secondo equità.

10.° Sarà pur cura dei medesimi segnalare al Sommo Pontefice coloro che per scienza, diligenza,, capacità e condotta si distinguano sopra i loro compagni.

11.° Niuno impiegato può esercitare l'officio di agente, procuratore od avvocato, sia nel suo dicastero, sia in altri. Si eccettua soltanto l'officio di procuratore ed avvocato nelle cause dei Santi il quale potrà essere disimpegnato da officiali minori che non appartengono alla Congregazione dei Riti.

12.° Qualora un impiegato per negligenza o colpa venisse meno ai suoi doveri di officio, dev'essere ammonito, sottoposto ad ammenda, sospeso od anche dimesso dall'officio, secondo la gravità della mancanza o la recidività.

13.° Che se disgraziatamente venisse meno ai suoi doveri di sacerdote o di cristiano e cittadino, così da essere coinvolto in procedimenti penali, o da decadere dalla pubblica buona fama, sarà o sospeso o dimesso.

14.° Il gravarsi colpevolmente di debiti, così da dar causa a sequestri giudiziari, può offrir motivo di sospensione od anche di privazione dell'officio.

15.° Aperta un'inchiesta pubblica in materia criminale a carico di un officiale, il Superiore del dicastero prenderà gli opportuni provvedimenti, sia per tutelare l'onore del dicastero medesimo, sia per non gravare l'imputato. A tale effetto potrà disporre, che l'ufficiale si allontani dall'officio, e potrà anche ritenergli la metà dell'assegno in pro di chi lo sostituisca.

16.° La sospensione, espulsione o perdita dell'officio, le ammende ed altre pene contro gli officiali, saranno decretate inappellabilmente, nella Rota, dal Collegio degli Uditori; e negli altri dicasteri, dal Cardinale superiore col voto del Congresso; in ambi i casi dopo sentita in iscritto la parte. La sospensione o dimissione debbono essere riferite e ratificate dal Santo Padre.  

CAPO V. — VACANZE

1.° Gli Offici resteranno chiusi tutti i giorni festivi di precetto. Saranno anche giorni di vacanza: l'anniversario della creazione e coronazione del Sommo Pontefice;
l'anniversario della morte del suo Predecessore; i giorni di Concistoro pubblico o semipubblico;
il Lunedì e Martedì di Quinquagesima, il Mercoledì delle Ceneri;
i quattro ultimi giorni della Settimana Santa, e le due feste successive alla Pasqua;
la Vigilia e le due feste successive alla Pentecoste;
la Vigilia dell'Assunzione di Maria Santissima;
il 2 Novembre, nella Commemorazione dei fedeli defunti;
la Vigilia e le tre feste successive al Natale;
l'ultimo dell'anno.

2.° Nei giorni di vacanza, se siavi necessità, i Superiori del dicastero potranno disporre che alcuno degli impiegati intervenga pel disbrigo di qualche affare. Ed in tal caso potranno concedergli vacanza in qualche altro giorno successivo.

3.° Dal 10 Settembre al 31 Ottobre correranno le ferie autunnali. Durante questo tempo nessun dicastero sarà chiuso; ma in ciascuno rimarrà un limitato numero di officiali superiori ed inferiori, quanti cioè si reputino sufficienti per la spedizione degli affari urgenti di ordinaria amministrazione, mentre la trattazione e risoluzione di affari gravi o complicati sarà rimandata dopo le ferie: che se l'urgenza del caso richiedesse un pronto provvedimento, questo si limiterà alla stretta necessità.

4.° Coloro che durante le ferie dovranno essere presenti in Officio, potranno prendersi 45 giorni di vacanza, o interpolati o continui, in altro tempo dell'anno a loro grado, compatibilmente però alle esigenze dell'Officio e dipendentemente dal Superiore del dicastero.  

CAPO VI. — DEGLI STIPENDI

1.° Aboliti affatto gl'incerti, tutti gl'impiegati avranno dalla Cassa della, Santa Sede uno stipendio fisso mensile, e sufficiente per l'onesta sostentazione, il quale sarà stabilito da apposita tabella, ed andrà in vigore dopo il presente ordinamento per gli officiali che entrano nuovi, e per gli antichi che passino ad offici di grado e di attribuzione diversa.

2.° Le sole riassunzioni di archivio fatte ad istanza delle parti interessate e non ordinate d'officio, e le copie di documenti e processi, richiesti dalle parti interessate e non ordinate d'officio, potranno costituire un incerto degli officiali minori; a condizione però che tali lavori non si compiano in ore di officio, e sia osservato il prescritto del cap. II dell'Appendice Leg. prop. Rotae circa il compenso da esigere.

3.° Gli attuali investiti di un officio di qualsiasi grado e natura, conserveranno il loro stipendio sia ordinario che straordinario, qualora questo abbia ragione di stabilità (incerti certi), sia doveroso in rapporto all'officio, e non abbia natura di rimunerazione per lavori speciali o per titoli eccezionali. E questo stipendio sarà pure quindi innanzi soddisfatto unicamente dalla Cassa della Santa Sede.

4.° Onde poi sia salva la giustizia, entro un Mese dalla data del presente regolamento, i Superiori dei singoli dicasteri con lettera diretta al Cardinale Segretario di Stato dovranno denunciare i nomi dei singoli impiegati, con il loro onorario, secondo la norma data nel numero precedente. Dovranno anche gli stessi Superiori, entro lo stesso tempo, denunciare gli oneri perpetui e temporanei, che gravano sul loro dicastero, e le spese ordinarie d'officio.

5.° Sarà salvo il grado e fermo lo stipendio secondo le norme del num. 3.° anche per gl'impiegati di quegli offici, che per il nuovo ordinamento della Curia Romana venissero a cessare o ad essere sostanzialmente trasformati.

E tali impiegati rimarranno a disposizione della Santa Sede, e qualora vengano richiesti, dovranno prestarsi al disimpegno di altri offici.

6.° Salvi i diritti acquistati dagli attuali impiegati in taluni dicasteri per la giubilazione, in avvenire per tutti quegli officiali che a causa dell'età inoltrata o di cronica infermità si rendessero incapaci di prestare convenevole servizio, la Santa Sede provvederà nei limiti del possibile secondo equità, onde siano sostituiti nell'officio, e non manchi loro il mezzo di una onesta sostentazione.  

CAPO VII. — DEGLI AVVOCATI

1.° Fermo il diritto degli avvocati attualmente riconosciuti, nell'avvenire per l'ammissione di chicchessia all'officio di avvocato, si osserveranno le norme stabilite nel tit. III della Lex propria S. Rotae.

2.° E per tutti quindi innanzi andranno in vigore le disposizioni disciplinari stabilite nello stesso titolo.

3.° Chi poi aspira ad esercitare l'officio di avvocato innanzi alla sacra Congregazione dei Riti nelle cause dei Santi, dovrà esser fornito del titolo regolare di avvocato rotale e sottostare poi alle altre formalità che sono prescritte da quella sacra Congregazione.  

CAPO VIII. – DEGLI SPEDIZIONIERI

1.° Il privilegio di esclusiva, che hanno gli spedizionieri apostolici della Dataria, coll'entrare in vigore delle disposizioni della Costituzione Sapienti consilio, viene a cessare. 

2.° Però la Santa Sede è disposta ad esaminare la situazione di ciascuno degli spedizionieri oggi esistenti, per prendere nei casi particolari quei provvedimenti che crederà equi ed opportuni.  

CAPO IX. — DEGLI AGENTI O PROCURATORI

SEZIONE I. - Degli agenti particolari e privati

1.° Il fedele, che ricorrendo alla Santa Sede per un suo particolare e privato interesse voglia servirsi dell'opera di un procuratore od agente, può deputare a tale officio qualsiasi persona di sua fiducia, purchè cattolica, di integra fama ed estranea al dicastero presso cui si tratta la cosa. Dovrà inoltre fornirla di regolare mandato da conservarsi in atti per garanzia del dicastero stesso, o, quanto meno, assicurare i Superiori in modo certo della scelta fatta.

2.° Qualora i Superiori stimassero non accettabile la persona proposta, avvertiranno il mandante, affinchè provveda altrimenti.

SEZIONE II. - Degli agenti pubblici e formalmente riconosciuti

3.° Per essere agente o procuratore abituale e riconosciuto di un Vescovo e della sua diocesi, è necessario in primo luogo essere iscritto nell'albo degli agenti, il quale quindi innanzi sarà aperto nella Segreteria della Concistoriale.

4.° Salvi i diritti acquistati da coloro che oggi esercitano l'officio di agenti o di spedizionieri, i quali a loro richiesta senz'altro saranno iscritti nel detto albo, per l'avvenire chi vuole esservi iscritto dovrà presentare all'Assessore della Concistoriale la domanda relativa coi titoli che l'appoggiano.

5.° Per l'ammissione si richiede oltre che d'essere cattolico di integra fama, avere una sufficiente cognizione della lingua latina e del diritto canonico. E se si tratta di un ecclesiastico, avere anche il beneplacito del Vicariato per risiedere in Roma: e per un religioso, quello del suo Superiore generale.

6.° Il giudizio sull'ammissibilità o meno della petizione sarà dato dal Card. Segretario della Concistoriale, udito il Congresso, il quale ad assicurarsi dell'idoneità del candidato quanto alla scienza, potrà sottoporlo ad un esame in quel modo che meglio crederà.

7.° Nulla osta che un Ordinario si scelga per agente della sua diocesi una persona non per anco iscritta nell'albo. Questa però dovrà richiedere l'iscrizione prima di esercitare il mandato.

Starà alla prudenza degli Ordinari in tale ipotesi informarsi preventivamente, se la persona prescelta possa trovare ostacolo per l'approvazione, onde non esporsi al pericolo di vedersela poi esclusa.

8.° Oltrechè essere iscritto nell'albo, per venire riconosciuto come agente diocesano abituale, altra condizione necessaria è l'esibizione di regolare mandato dell'Ordinario, da depositarsi in copia autentica nella Segreteria della Concistoriale.

9.° Doveri in generale dell'agente diocesano sono, di curare la fedele trasmissione della corrispondenza fra la Santa Sede ed il Vescovo per tutti gli affari della diocesi; fornire quelle notizie di cui fosse richiesto dai Superiori di un qualche dicastero per le cose di sua competenza; e tenersi al corrente degli affari che si svolgono nei dicasteri della Santa Sede, relativi alla Diocesi rappresentata.

10.° La corrispondenza ricevuta chiusa, dev'essere trasmessa inviolata; e l'agente non si permetterà mai di aprirla sotto qualsiasi pretesto. Qualunque mancanza al riguardo sarà considerata come cosa grave.

11.° Per tutte le cose della diocesi, di cui l'agente pel suo compito venga a cognizione, meno che si tratti di cosa pubblica e notoria, è tenuto al segreto d'officio. L'infrazione a questa regola sarà considerata come mancanza grave.

12.° È vietato agli agenti di mandare circolari per accaparrarsi clienti, offrendo facilitazioni o simili.

13.° Nessun agente potrà esigere per l'opera sua una maggior retribuzione di quella fissata sui rescritti, Brevi o Bolle dei dicasteri della Santa Sede, sotto obbligo di restituzione qualora contravenisse a questa regola, anche nel caso che non fosse colpito da altre pene.

14.° Essendo condizione indispensabile per l'esercizio dell'officio di agente avere una condotta cristiana specchiata, chi venga meno ad essa, e parimenti chi manchi gravemente ai doveri di agente sopra indicati, può essere sospeso e dimesso dall'ufficio.

15.° Il Collegio degli avvocati concistoriali fungerà da Collegio di disciplina per tutti gli agenti. E col voto del detto Collegio il Card. Segretario della Concistoriale (quando si tratta di cattiva condotta sociale, o di altra pubblica mancanza) o i Superiori del dicastero interessato (quando si tratti di mancanza nel trattamento degli affari del medesimo) potranno procedere all'ammonizione, alla sospensione ed anche alla perpetua interdizione dell'officio di agente.

16.° L'agente sospeso e dimesso in un dicastero, lo è anche negli altri. Avvenendo quindi tale disposizione, i Superiori del dicastero che hanno emesso il relativo decreto dovranno darne, nei debiti modi, partecipazione a tutti gli altri dicasteri.  

CAPO X. - DEL MODO DI RICORRERE E TRATTARE COI DICASTERI
DELLA SANTA SEDE IN GENERALE

SEZIONE I. - Pei privati

1.° Ogni fedele può ricorrere liberamente e trattare da per sè, osservati i debiti modi, quanto l'interessa presso i dicasteri della Santa Sede.

2.° Volendo valersi dell'opera di un avvocato, per le questioni che l'ammettono, non potrà proporne uno a suo arbitrio, ma dovrà sceglierne uno tra quelli approvati, come al capo VII.

3.° Che se voglia servirsi dell'opera di un procuratore od agente, potrà sceglierne uno a suo arbitrio, osservate però le norme stabilite nel capo IX, sez. I.

SEZIONE II. - Per gli Ordinari

4.° Ogni Ordinario può trattare liberamente da per sè nei vari dicasteri della Santa Sede non solo le cose, che lo riguardano personalmente, ma sì anche quelle della sua diocesi, e di quei suoi diocesani che a lui si rimettono.

5.° Quante volte un Ordinario voglia da per sè trattare un affare, sia personalmente, trovandosi in Curia, sia con diretta corrispondenza postale, trovandosi in residenza, dovrà avvertirne il dicastero interessato. E in tal caso sulla ponenza relativa sarà segnato: personale per l'Ordinario. E la cosa sarà trattata senza interposizione di procuratori od agenti.

6.° L'Ordinario che chiede la trattazione diretta, assume l'obbligo di rimborsare al dicastero non solo le spese postali ed altre che fossero necessarie, ma anche le tasse prescritte pei singoli atti.

7.° Richiedendosi l'opera di un avvocato, anche gli Ordinari dovranno circoscrivere la loro scelta fra uno degli approvati.

8.° Volendosi poi avvalere dell'opera di un agente, dovranno attenersi alle norme fissate nel capo IX, sez. II.

9.° Il mandato con cui si fa da un Ordinario la scelta di un agente è sempre revocabile a forma del diritto comune: e, come cosa di fiducia, la revoca del  medesimo non è sindacabile, nè ammette ricorso.

10.° Il Vicario capitolare non potrà mutare l'agente scelto dal Vescovo; potrà però trattare direttamente coi dicasteri della Santa Sede a norma degli art. 4.°, 5.° e 6.° di questa sezione.  

CAPO XI. — TASSE ED AGENZIE

1.° In ogni rescritto, indulto o dispensa sarà dal rispettivo dicastero indicato non solo la tassa per la Santa Sede e l'agenzia, cioè l'onorario per l'agente, ma anche il quantitativo della somma, che per l'esecuzione (qualora questa sia necessaria) potrà legittimamente percepirsi dalla rispettiva Curia diocesana, e che sarà inferiore alla tassa della Santa Sede.

2.° Per i poveri, siano persone private, siano istituti o pie cause, se la grazia è moralmente necessaria e non lucrativa, cioè non arrechi lucro temporale all'oratore, la tassa sarà ridotta a metà ed anche del tutto condonata, se ne sia il caso, salve le spese postali ed altre necessarie, come per trascrizione, ecc. E in tal caso anche l'agenzia sarà ridotta a metà, o del tutto condonata, salve parimenti le spese postali.

3.° Gli Ordinari, presa segreta informazione dai parrochi dei rispettivi oratori, dovranno nei casi particolari specificare se trattasi di povero, o quasi povero, e quindi se possa aver esso diritto al condono o totale o parziale della tassa, rimanendo gravata la coscienza degli uni e degli altri sulla verità dell'esposto, e fermo l'obbligo di rifondere l'indebitamente sottratto.

Che se per cattiva volontà, taluni si rifiutassero al pagamento delle tasse prescritte per l'assecuzione di qualche dispensa; e d'altronde la concessione della medesima fosse moralmente necessaria per evitare scandali e peccati, gli Ordinari indicheranno ciò nella loro informazione. E, concessa la grazia, nel comunicarla agl'interessati faranno ad essi conoscere (qualora la prudenza lo consenta), che essi hanno un dovere di giustizia da compiere verso la Santa Sede.

In ogni caso la validità della grazia non verrà mai meno per errore o frode circa lo stato economico del petente.

4.° In ogni dicastero, firmati che siano i rescritti, uno degl'impiegati a ciò destinato segnerà su di essi con apposito bollo la tassa par la Santa Sede, l'agenzia e la tassa per l'esecuzione; e ne terrà nota in un foglio mensile da conservarsi per controllo e garanzia.

Nel fissare le varie tasse l'officiale terrà calcolo dei criteri sopra enunciati, esaminando la relativa posizione, e nei casi dubbi riferendosi ai Superiori del proprio dicastero.

5.° In ogni dicastero parimenti vi sarà un impiegato distinto dal primo per la distribuzione delle lettere e rescritti e la riscossione delle tasse segnate in pro della Santa Sede.

6.° Quando si tratti di cose che debbono rimanere segrete, il rescritto si consegnerà in busta chiusa; e la tassa sarà segnata in foglio separato che riporti il numero del rescritto chiuso; sarà ripetuta internamente nel rescritto per norma di chi lo riceve.

7.° In fine di ogni mese il Prelato superiore del dicastero controllerà il foglio (di cui nel num. 4.°) e gl'incassi: e passerà l'uno e gli altri alla Cassa della Santa Sede col suo visto.  

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

8.° Non essendo possibile rimaneggiare d'un tratto tutta l'amministrazione dei vari dicasteri, si riserva la Santa Sede di prendere gli opportuni provvedimenti in dettaglio in un prossimo avvenire.

9.° Frattanto rimangono invariate le tasse legittimamente in uso per la spedizione delle Bolle e dei Brevi Apostolici.

10.° Rimangono egualmente in vigore per ora le tasse che per le cause di beatificazione e canonizzazione si trovano nel regolamento di tasse e spese per le cause dei Servi di Dio nella sacra Congr. dei Riti.

11.° Per le cause dinanzi alla sacra Rota ed alla Segnatura Apostolica, la disciplina quanto ad onorari, tasse e spese, viene retta dal proprio regolamento.

12.° Per le dispense dagl'impedimenti matrimoniali rimarranno pure per ora in vigore le tasse in uso presso la Dataria Apostolica e la sacra Penitenzieria. E per le cause matrimoniali di dispense super rato ed altre, che vengano giudicate dalla sacra Congregazione de Sacramentis, si osserveranno le norme che erano in uso presso la sacra Congregazione del Concilio.

13.° Per tutti gli altri rescritti di grazie, indulti e dispense di tutti i dicasteri la tassa per la Santa Sede sarà di L. 10 pei rescritti maggiori, di L. 5 pei minori.

L'agenzia sarà di L. 6 per i rescritti maggiori, di L. 3 per i minori.

Se un rescritto contiene più grazie, la tassa crescerà in proporzione; ma non così l'agenzia.

14.° Per tutti però i casi superiormente annunziati nei num. 9.°, 10.°, 11.°, 12.° e 13.° s'intende che debba essere sempre salvo il disposto del capo VI precedente circa gli stipendi, ed il disposto dei num. 4.°, 5.°, 6.° e 7.° del presente capo relativamente al versamento da farsi ogni mese alla Cassa della Santa Sede.

15.° Rimane inalterato l'uso della S. Congregazione di Propaganda di esenzione da ogni tassa poi luoghi di sua giurisdizione.

Dato in Roma, il 29 Giugno 1908.

Per mandato speciale di S. S. Pio Papa X

 

R. Card. Merry del Val


*AAS, vol. I (1909), n. 1, pp. 36-58.

 ASS, vol. XLI (1908), pp. 462-490.© Copyright - Libreria Editrice Vaticana