Index   Back Top Print

[ ES  - HR  - IT  - PT ]

DISCORSO DEL SANTO PADRE 
GIOVANNI PAOLO II 
AD UNA DELEGAZIONE CROATA IN OCCASIONE 
DELLO SCAMBIO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA 
DI TRE ACCORDI STIPULATI TRA LA SANTA SEDE 
E LA REPUBBLICA DI CROAZIA 

10 aprile 1997   

 

Cijenjeni gospodine podpredsjedni e i ostali predstavnici dr avnih vlasti, asna bra o u biskupstvu, Srda no zahvaljujem dr. Juri Radi u, podpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i predsjedniku Dr avnoga povjerenstva za odnose s vjerskim zajednicama na ljubaznim rije ima koje mi je uputio, i u ime vrhovne vlasti Republike Hrvatske. Tako er srda no pozdravljam uzoritoga gospodina kardinala Franju Kuhari a i druge ovdje nazo ne biskupe i sve enike. Svima o itujem svoju dobrodo[sinvcircumflex]licu.

Razlog va[sinvcircumflex]eg dolaska jest razmjena ratifikacijskih instrumenata triju Ugovora izme u Svete Stolice i Republike Hrvatske koja je bila ju er ovdje u Apostolskoj pala i. Radi se o tri slijede a dokumenta: 1) Ugovor izme u Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima, 2) Ugovor izme u Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na podru ju odgoja i kulture, 3) Ugovor izme u Svete Stolice i Republike Hrvatske o du[sinvcircumflex]obri ni[sinvcircumflex]tvu katoli kih vjernika, pripadnika oru anih snaga i redarstvenih slu bi Republike Hrvatske.

Radostan sam [sinvcircumflex]to sada spomenuti Ugovori daju jasan pravni okvir djelovanja Katoli ke Crkve u Republici Hrvatskoj i [sinvcircumflex]to joj omogu uju da na doli an na in obavlja svoje poslanje. Kao [sinvcircumflex]to je poznato, ti Ugovori po ivaju na tri temeljna na ela: na vjerskoj slobodi, na razlici izme u Crkve i Dr ave i na potrebi suradnje te dvije ustanove.

Na elo vjerske slobode predstavlja temelj me usobnih odnosa izme u politi ke i crkvene zajednice. [Sinvcircumflex]to se ti e Katoli ke Crkve, ona je to na elo prihvatila u dokumentima Drugoga vatikanskog sabora i potom u Zakoniku kanonskoga prava. Uspostavom demokracije, to je na elo potvr eno i u Ustavu Republike Hrvatske.

Razlika izme u Crkve i Dr ave, dviju ustanova koje su me usobno neovisne i samostalne, svaka u svojemu poretku, drugo je na elo koje je nadahnulo gore spomenute Ugovore. I Crkva i Dr ava imaju vlastito podru je djelovanja, razli ito je njihovo podrijetlo, njihovi ciljevi i sredstva za postizanje tih ciljeva. Ipak, Crkva i Dr ava susre u se u ovjeku, koji je, kao gra anin, lan Dr ave, a kao vjernik, lan Katoli ke Crkve.

Odatle proizlazi i va nost na ela pravilne i izgra uju e suradnje izme u Crkve i Dr ave, zbog unapre enja op ega dobra gra ana i dru[sinvcircumflex]tva u cjelini. Uistinu je vrlo [sinvcircumflex]iroko podru je zajedni koga djelovanja na kojemu se nadle nosti i djelatnosti Crkve i Dr ave pribli uju i esto isprepli u.

Ova na ela, koja su odavno primljenjivana u raznim dr avama demokratskoga pravnog sustava, sada stupaju na snagu i u Republici Hrvatskoj, u po[sinvcircumflex]tivanhu va[sinvcircumflex]e povijesne, kulturne i vjerske posebnosti. Ne radi se nipo[sinvcircumflex]to o povlasticama danim Katoli koj Crkvi, nego o redovnome na inu ure ivanja me usobnih odnosa Crkve i Dr ave na korist svih gra ana. Jasno je da ure enje pravnoga polo aja omogu uje Crkvi da se, s vi[sinvcircumflex]e sigurnosti, posveti svojemu vlastitom djelovanju: navje[sinvcircumflex]tanju Evan elja i promaknu u ovjeka i dru[sinvcircumflex]tva. Crkva samo tra i da mo e nastaviti svoje poslanje slu enja, s novim poletom, arom i stvarala[sinvcircumflex]tvom, u zoru tre ega kr[sinvcircumflex] anskog tisu lje a.

Sveta je Stolica, sretnom podudarno[sinvcircumflex] u, potvrdila Ugovore 19. o ujka, na blagdan Sv. Josipa, kojega je Hrvatski sabor 1687. proglasio za[sinvcircumflex]titnikom Hrvatske. Njegovom zagovoru povjeravamo vjernu provedbu Ugovora na korist ne samo katolika, nego i svih gra ana Republike Hrvatske.

Svakome od vas i svoj dragoj Hrvatskoj od srca udjeljujem apostolski blagoslov.

Hvaljen Isus i Marija!.  

 © Copyright - Libreria Editrice Vaticana