Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

22 sierpnia 2018 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, przyjrzyjmy się dzisiaj przykazaniu: „Nie będziesz wymawiał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach” (Wj 20, 7). Słusznie odczytujemy je, jako nakaz, by nie obrażać imienia Boga, by nie używać go obłudnie, nadaremno, na próżno. Imię w Biblii to najgłębsza prawda rzeczy, osób. Często wyznacza ono konkretną misję. Na przykład Abraham w Księdze Rodzaju (por. 17,5) i Szymon Piotr w Ewangeliach (por. J 1, 42) otrzymują nowe imię, gdy Bóg określa ich specjalne zadania. Poznanie imienia Pana także prowadzi do przemiany życia: od chwili, gdy Mojżesz poznaje imię Boga, zmieniają się jego dzieje (por. Wj 3, 13-15). Dotyczy to właściwie każdego z nas. Chrześcijanin podczas Chrztu św. otrzymuje w Kościele własne imię. Nosząc je ma „wziąć na siebie imię Boga”, tzn. poprzez wiarę ma nawiązać z Bogiem osobistą relację, przyjąć Go z miłością, upodabniać się do Niego każdego dnia. Niech nasze imię, nasza misja ludzi wierzących, płynąca z Ewangelii, będzie ściśle związana z imieniem Boga. Dajmy świadectwo temu Imieniu naszym codziennym życiem, zabiegajmy o spełnienie się prośby: „święć się imię twoje”, wypowiadanej w modlitwie „Ojcze nasz”. Pamiętajmy, że w każdej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, możemy przyzywać na pomoc świętego imienia Pana, który jest miłością wierną i miłosierną. Bóg nigdy nie mówi „nie” sercu, które szczerze Go przyzywa.

Santo Padre:

Do il mio cordiale benvenuto ai Polacchi che partecipano a quest’udienza. In modo particolare saluto tutti i pellegrini che si recano in questi giorni a Jasna Góra, per poter partecipare alla Solennità della Madonna di Częstochowa. La Regina della Polonia guidi e rafforzi la vostra fede, affinché possiate annunciare coraggiosamente il nome di Dio al mondo e testimoniarlo con la vita. Benedico di cuore il vostro soggiorno a Roma, la fatica del pellegrinaggio e il tempo del riposo estivo. Mi affido alle vostre preghiere per il mio ormai prossimo viaggio Apostolico a Dublino. Sia lodato Gesù Cristo.

Speaker:

Witam serdecznie uczestniczących w tej audiencji Polaków. Szczególnie pozdrawiam wszystkich, którzy w tych dniach pielgrzymują na Jasną Górę, by uczestniczyć w niedzielnej Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Niech Królowa Polski prowadzi was i umacnia w wierze, byście odważnie głosili świtu święte imię Boga i świadczyli o Nim swoim życiem. Z serca błogosławię wasz pobyt w Rzymie, pielgrzymi trud i czas waszego wakacyjnego wypoczynku. Powierzam się waszym modlitwom podczas mojej bliskiej już podróży apostolskiej do Dublina. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.© Copyright - Libreria Editrice Vaticana